Thomas Beelen, advocaat

Thomas High Res
Thomas Beelen (°1981) studeerde in 2005 af als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. Sindsdien is hij advocaat bij de balie Leuven bij BEELEN ADVOCATEN.

Hij specialiseerde zich in het publiek recht, waaronder de materies overheidsopdrachten, ruimtelijke ordening, gemeenterecht, bestuurlijke handhaving, gemeentelijke verzelfstandiging, intergemeentelijke samenwerking en PPS-projecten.

Thomas Beelen staat dagelijks in voor advisering en procedures voor lokale besturen, bedrijven en particulieren.

Hij is auteur van diverse publicaties, is lid van het genootschap advocaten publiekrecht en is tevens docent voor Escala.

Publicaties en voordrachten

  • Commentaar bij het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken in Wet en Duiding: Bouw, Larcier, (verwacht in 2015).
  • BEELEN, T., ‘Bestuurlijke handhaving in de praktijk’, Praktijkreeks Lokale besturen, Brugge, Die Keure, 2014, 80 p.
  • BEELEN, T., ‘De auteursrechtelijke bescherming van bouwplannen en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als uitzonderingsgronden op de openbaarheid van bestuur’, R.O.S. 2006, afl. 43, 254-257.
  • BEELEN, T., “Parkeerheffingen”, L.R.B. 2012/2-3, 47-58.
  • RASSCHAERT, W., HAENTJENS, F., BEELEN, T., “Het vergunningen- en plannenregister in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening”, T.R.O.S. 2011, afl. 64, 228-248 .
  • Voordracht ‘De strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van gemeentelijke mandatarissen bij gasrampen’, Streekplatform Meetjesland 2009.
  • Voordracht ‘Betaalbaar wonen in het grond- en pandendecreet en het project Tweewaters’, Studiedag Alinea, 2010
  • Docent opleiding ‘Parkeerretributies en –belastingen’, Escala 2010 t.e.m. 2013.
  • Docent opleiding ‘Handhaving openbare orde, -veiligheid en –gezondheid’, Escala 2010 t.e.m. 2013.