Onze ervaringsgebieden

ADMINISTRATIEF RECHT

Dankzij haar sterk team advocaten publiek recht kan Beelen Advocaten u een full-service adviesverlening garanderen in het ruime publiek- en administratief recht. Bijzondere expertise is beschikbaar inzake:

 • Grondwettelijk recht
 • Overheidsopdrachten, overheidscontracten en PPS
 • Ruimtelijke Ordening en stedenbouw:
  • Ruimtelijke planning
  • Vergunningen
  • Onroerend erfgoed
  • Handhaving
 • Milieurecht:
  • Bodem en afvalstoffen
  • Milieuvergunningen
  • Natuurbehoud
 • Omgevingsrecht
 • Overheidspersoneel
 • Overheidsorganisatie en beleidsondersteuning
 • Beheer privaat- en publiek domein
 • Lokale belastingen en fiscaliteit
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Onteigeningen
 • Handelsvestigingen

Grondwettelijk recht

Beelen Advocaten biedt bijstand in alle domeinen van het Grondwettelijk recht. Wij hebben een uitgebreide ervaring in het voeren van procedures voor het Grondwettelijk Hof, zowel aan de zijde van openbare besturen, als voor particulieren, bedrijven of belangengroepen.

Overheidsopdrachten, overheidscontracten en PPS

Beelen Advocaten biedt haar publiekrechtelijk en privaatrechtelijk cliënteel een diepgaande expertise bij de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten.

Openbare besturen en andere aanbestedende entiteiten kunnen bij ons kantoor terecht voor een op maat van uw diensten afgestemde adviesverlening en ondersteuning. Naast punctuele adviezen in het kader van concrete problemen bij de gunning of uitvoering van overheidsopdrachten en bijstand in het kader van gerechtelijke procedures, biedt Beelen Advocaten aanbestedende overheden tevens een full service ondersteuning bij het uitwerken en verwezenlijken van uw projecten. Wij bieden u een globale ondersteuning van bij de keuze van de geschikte gunningsprocedure, over de opmaak van bestekken, de analyse van de offertes, het voeren van onderhandelingen en de opmaak van een gemotiveerde gunningsbeslissing tot aan het sluiten van de opdracht.

Doen er zich in het kader van de uitvoering van de opdracht problemen voor, dan kan u ook daarvoor bij onze experten terecht.

Privaat cliënteel kan in deze gespecialiseerde materie bogen op onze ondersteuning voor de opmaak van haar offerte en bijstand tijdens het gunningsproces. Heeft u vragen over een bestek of gunningsbeslissing of wordt u als uitvoerder geconfronteerd met problemen tijdens het uitvoeren van de u toegekende opdracht, dan staan wij daarvoor steeds op uiterst korte termijn tot uw dienst.

Onze advocaten hebben bovendien een ruime expertise in het voeren van gerechtelijke procedures, zowel in het kader van betwistingen tegen gunningsbeslissingen, als in procedures met betrekking tot de uitvoering van overheidsopdrachten.

Ook voor alternatieve “contracten” met de overheid kunnen openbare besturen bij ons terecht. Zo beschikt Beelen Advocaten over een ruime ervaring met PPS projecten.

Ruimtelijke Ordening, stedenbouw

Particulieren en bedrijven kunnen bij Beelen Advocaten terecht voor advies en juridische bijstand met betrekking tot stedenbouwkundige – en verkavelingsvergunningen, planologische attesten, sociaal-economische machtigingen en de strafrechtelijke en burgerrechtelijke afhandeling van stedenbouwmisdrijven. Wordt uw vergunning geweigerd of ondervindt u hinder van de bouwplannen van uw buur, dan bent u bij Beelen Advocaten aan het juiste adres.

Onze dienstverlening gaat verder dan de louter juridische bijstand in het kader van geschillen bij de Provincie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Wilt u een project realiseren en wenst u van bij aanvang juridische ondersteuning om de slaagkansen van uw project te vergroten, dan bent u bij ons kantoor op de juiste plek. Wij bieden u of uw bedrijf bijstand van bij de voorbereidende gesprekken met de gemeente over het juridisch op punt stellen en optimaliseren van uw aanvraag, tot het verdedigen van uw belangen indien er een beroep tegen de afgeleverde vergunning wordt ingesteld. Voor bedrijven wordt gestreefd naar een juridische aanpak die van bij aanvang rekening houdt met de strategische toekomstdoelstellingen van het bedrijf en de ontwikkelingsdoelstellingen die daarmee gepaard gaan.

Ook in het kader van de herstelvordering kan Beelen Advocaten bogen op een ruime expertise, met inbegrip van bijstand in het kader van de adviesverlening door de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

Beelen Advocaten is daarnaast reeds jaren een vaste waarde als partner voor lokale besturen. Juridische ondersteuning in het plannings- en vergunningenbeleid, adviesverlening bij de totstandkoming en realisatie van grote ontwikkelingsprojecten, vertegenwoordiging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen  en het voeren van procedures inzake handhaving zijn slechts een handgreep uit de waaier aan dienstverlening die ons kantoor uw gemeente of instelling aanbiedt.

Milieurecht

Het milieurecht is een vlag die vele ladingen dekt. Wie in België een project op poten wil zetten of een onderneming exploiteert, zal onvermijdelijk met één van de vele aspecten van dit milieurecht in aanmerking komen. Ook particulieren kunnen intussen niet meer rond de vele aspecten van het milieurecht heen.

Milieuvergunningen

Wilt u een milieuvergunning aanvragen of wijzigingen bekomen aan een reeds verleende milieuvergunning, dan kan u bij Beelen Advocaten steeds terecht voor juridische ondersteuning, zowel met betrekking tot advisering en bijstand in het kader van het indienen van de milieuvergunningsaanvraag als tijdens de procedure of met het oog op het instellen van een administratief beroep bij de Provincie of Vlaamse Regering.

Meent u als omwonende hinder te ondervinden van een (geplande) exploitatie in uw buurt, dan biedt ons kantoor u bijstand voor het indienen van een bezwaarschrift in het kader van het openbaar onderzoek of het aanvechten van de betrokken milieuvergunning.

Krijgt u onverwacht bezoek van de milieu-inspectie en dreigen er dwangmaatregelen te worden opgelegd, dan trekken wij onze laarzen aan om de situatie op het terrein samen met u te bekijken en een zo optimaal mogelijke oplossing met de milieu-inspectie te bewerkstelligen.

Bodem en afvalstoffen (materialendecreet)

Het team administratief recht van Beelen Advocaten kan bogen op een jarenlange expertise inzake bodemproblematiek, materialenkringlopen en grondverzet.

U kan bij ons kantoor terecht voor al uw vragen en problemen inzake bodemverontreiniging en bodemgebruik, zowel in het kader van de overdracht van gronden als naar aanleiding van schadegevallen e.d.

Ons kantoor geniet een bijzondere expertise in het bewerkstelligen van een onderhandelde oplossing in complexe bodemdossiers, waar een geïntegreerde aanpak door alle betrokken partijen noodzakelijk is om tot een economisch haalbare sanering van zwaar vervuilde sites te komen zonder de verdere ontwikkelingsmogelijkheden in het gedrang te brengen.

Natuurbehoud

Beelen Advocaten biedt advies en bijstand met betrekking tot de impact van de regelgeving inzake natuurbehoud op het beheer van terreinen die in een speciale beschermingszone gelegen zijn.

Milieuhandhaving

Beelen Advocaten biedt u juridische bijstand en advies in administratieve handhavingsprocedures en gerechtelijke procedures voor de (straf)rechtbanken voor alle inbreuken op de milieuwetgeving in haar meest ruime betekening. Wordt er een alternatieve of bestuurlijke geldboete opgelegd, al dan niet gepaard gaande met een voordeelsontneming, dan staan wij u tevens bij in het kader van de beroepsprocedure voor het Milieuhandhavingscollege.

Omgevingsrecht

In 2014 werd in Vlaanderen de omgevingsvergunning geïntroduceerd. Dit is een unieke vergunning voor projecten waarvoor meerdere vergunningen zijn vereist. Zij integreert de milieuvergunning en (desgevallend de verkavelings- en) stedenbouwkundige vergunning in één enkele vergunning wanneer de vergunningsplichtige handelingen en activiteiten op onlosmakelijke wijze met elkaar verbonden zijn.

De inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wordt door ons kantoor op de voet gevolgd, zodat wij u van bij de inwerkingtreding op voortgezette wijze kunnen bijstaan in de optimale ondersteuning van uw projecten.

Overheidspersoneel

Overheidspersoneel kent een apart juridisch statuut dat vanuit zijn eigenheid benaderd dient te worden.

Beelen Advocaten gidst besturen en ambtenaren doorheen alle stadia van de rechtspositieregeling.

Besturen en ambtenaren (zowel statutair als contractueel) van alle bestuursniveaus kunnen bij ons kantoor terecht voor adviesverlening en juridische bijstand bij het optimaliseren van bestaande rechtspositieregelingen, benoeming en bevordering van overheidspersoneel, tucht en evaluatie, e.d.m.

Overheidsorganisatie en beleidsondersteuning

Beelen Advocaten biedt openbare besturen van alle beleidsniveaus een geïntegreerde kennis en expertise inzake de organisatie en werking van de onderscheiden organisatievormen waarin de overheid haar taken kan uitvoeren. Van bijstand bij de dagelijkse werking van uw bestuursorganen tot advisering over een eventuele verzelfstandiging of privatisering van uw overheidstaken kan u bij ons terecht.

Beheer privaat- en publiek domein

Beelen Advocaten heeft een jarenlange expertise inzake het statuut en het beheer van onroerende goederen van de overheid en het daarbij horende onderscheid tussen privaat en publiek domein.

Zo kunnen overheden maar ook particulieren bij ons terecht voor al hun vragen en procedures over het eigendomsstatuut en de begrenzing van wegen, rooilijnen, erfdienstbaarheden van openbare doorgang, buurtwegen, het verlenen van domeinconcessies, enz.

Lokale belastingen en fiscaliteit

Beelen Advocaten staat openbare besturen, bedrijven en particulieren bij bij al hun vragen en procedures inzake lokale belastingen en fiscaliteit.

Zo adviseren wij lokale besturen bij het opstellen en wijzigen van belastingreglementen, en bij het behandelen van bezwaarschriften door het college van burgemeester en schepenen. Uiteraard verdedigen we de besturen ook  in fiscale beroepsprocedures voor de rechtbank.

Particulieren en bedrijven kunnen bij ons terecht voor het indienen van fiscale bezwaren en fiscale beroepen voor de rechtbank, waarbij wij steeds eerst een objectief advies verschaffen over de slaagkansen van een bezwaar of een beroep.

Overheidsaansprakelijkheid

Beelen Advocaten staat openbare besturen en particulieren bij in de gerechtelijke procedures die voortvloeien uit een beweerdelijk onrechtmatig overheidsoptreden. Waar mogelijk wordt tevens gestreefd naar een onderhandelde oplossing van het conflict met de overheid.

Onteigeningen

Overheden doorheen de verschillende bestuursniveaus en autonome publieke instellingen vinden bij Beelen Advocaten advies en bijstand voor de vlotte voorbereiding en afhandeling van hun onteigeningsprocedures.

Ook de particulier kan echter steeds voor advies en procedure bijstand bij ons kantoor terecht en dit zowel voor het aanvechten van onwettige onteigeningsbesluiten als in het kader van de onderhandelingen over de onteigeningsvergoeding.

 

Handelsvestigingen

Beelen Advocaten biedt bijstand bij de aanvraag van socio-economische vergunningen.

ARBEIDSRECHT EN SOCIAAL RECHT

Verhoudingen tussen werkgever en werknemer, zowel collectief als individueel, het opstellen van contracten, het beëindigen van arbeidsrelaties,… behoren tot het arbeidsrecht en het sociaal recht. Dat alles komt voor zowel in het bedrijfsleven, de non-profit sector als in de tewerkstelling in overheidsverband.

In die brede waaier van rechtsverhoudingen en eventuele betwistingen (de lijst is te lang om in detail op te sommen) staan onze specialisten u bij.

BEMIDDELING

Bij wet van 21 februari 2005 werden de bepalingen inzake bemiddeling opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek. Ons kantoor werkt met erkende bemiddelaars zowel in handelsrecht als familiaal en burgerlijk recht.

Bemiddeling is een manier om een conflict op een vreedzame, snelle en efficiente manier op te lossen. De akkoorden inzake bemiddeling kunnen warden gehomologeerd door de rechtbank. Bemiddeling vergt echter bijzondere technieken waarvoor men een bijkomende opleiding dient te hebben gevolgd.

Doe een beroep op onze uitstekende bemiddelaars!

BOUWRECHT


Particulier, aannemer, architect, bedrijf. U bouwt of bent betrokken bij het bouwgebeuren. Problemen hebben niet alleen te maken met vergunningen (stedenbouw, milieu), aankoop van grond, huis of gebouw, het opmaken van contracten en problemen onder elkaar (bouwheer, aannemers, architecten), maar ook met verborgen gebreken in materialen of bouw (tienjarige aansprakelijkheid) en met de financiering en verzekering van onroerend goed.

Ons advies geeft u stevige fundamenten!

FAMILIERECHT, ECHTSCHEIDINGSRECHT EN ERFRECHT

Vanaf de geboorte tot de dood! Dat is familierecht. Geboorte, adoptie, minderjarigheidsproblematiek, huwelijk, echtscheiding, overlijden, successieplanning en erfenisproblematiek. Onze specialisten staan voor u klaar!

Het kantoor beschikt tevens over familiebemiddelaars.


FISCAAL RECHT

Fiscaliteit behoort tot het dagelijks !even! De procedures zijn ingewikkeld, het fiscale recht is een puzzel. Een grondige kennis van de diverse mechanismen, rechtspraak, rechtsleer en wetgeving is een noodzaak. Fiscale optimalisaties voor gemeenten en bedrijven in het kader van de btw-wetgeving en de P.P.S. Onze ervaring is voor u een waarborg!

HANDELSRECHT EN VENNOOTSCHAPSRECHT

Al eeuwenlang drijven mensen handel. Al even lang bestaat het handelsrecht, dat zijn eigen mechanismen kent. Diverse branches zijn:

 • handelstussenpersonen, handelsagentuur, commissionair …
 • distributie, franchising
 • wisselbrieven
 • koop-verkoop
 • handelshuur
 • overdracht handelsfonds
 • factuurvoorwaarden
 • faillissement

Het vennootschapsrecht wint meer en meer aan invloed. Het heeft betrekking op:

 • oprichting, omvorming, vereffening, faling
 • oprichtersaansprakelijkheid
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • (verplichte) overdracht en overname van aandelen
 • (buitengewone) algemene vergaderingen
 • fiscale en sociale verplichtingen
 • fusie en splitsing

Onze specialisten staan voor u klaar!

HIPPISCH RECHT

Alle rechtsvragen betreffende paarden.
O.a. koop- en huurcontracten, (letsel)schade, koopvernietigende gebreken of aansprakelijkheid.

Ook sponsoring, doping en alles omtrent de fokkerij.

HUURRECHT

Het huurrecht bevat naast het traditionele woninghuurrecht, de handelshuur en de pachtwetgeving (zie ook Landbouwrecht), ook de nieuwe vormen van de sociale huurwetgeving en de opnieuw tot leven gekomen erfpacht en opstal.

Bij ons loopt u niet verkeerd!

INTELLECTUELE RECHTEN

Auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, octrooienrecht: rechtstakken die steeds in evolutie zijn, zowel nationaal als internationaal, en door ons op de voet worden gevolgd!

Heeft u een briljant idee of een origineel werk gecreëerd? Hoe kan u uw rechten op dat idee of werk beschermen en afdwingen? Hoe kan u uw rechten exploiteren? Wij bieden u een ondersteuning op elk vlak: bij het verkrijgen van rechtsbescherming, bij het opstellen van overeenkomsten of bij het voeren van een procedure!

INVORDERINGEN EN INSOLVENTIERECHT

U wordt als bedrijf, gemeente, overheidsdienst, ziekenhuis of rusthuis geconfronteerd met tal van kleine of/en grotere invorderingen. Probleem: de verhouding van het in te vorderen bedrag weegt niet op tegen de onkosten en het ereloon van de advocaat. Geen enkel probleem – ook niet voor kleinere invorderingen.

Sinds kort werken wij eveneens samen met COLLECT ONLINE. Collect Online is een online platform voor cliënten dat het beheren en opvolgen van openstaande bedragen transparanter en gemakkelijker maakt. Indien u hierover meer informatie wenst of indien u zich wenst te registreren, neemt u contact met ons op.

Ook het insolventierecht kent voor ons geen geheimen. Schuldbemiddeling, beslagprocedures … De specialisten zijn bij ons aanwezig.

LANDBOUWRECHT

De pachtwet! Wij adviseerden de minister bij het herschrijven van de wet. Reeds meer dan 25 jaar behoort het landbouwrecht tot de “topics” in ons kantoor.

Regeling landbouwquota’s, juridisch advies bij overlating van het bedrijf, erfrechtregeling i.v.m. landbouwbedrijven, erfdienstbaarheden, landbouw en fiscaliteit, koop – verkoop van dieren zoals paarden, problematiek koopvernietigende gebreken, stedenbouw- en milieurecht (vergunningen). Niets is ons vreemd in de landbouw!

MEDISCH RECHT EN NON-PROFITSECTOR

Reeds van in het begin van zijn carrière adviseert Bert Beelen instellingen zowel in de welzijnssector, zoals diverse ziekenhuizen en rusthuizen, als in de economische non-profitsector. Heden staat een dynamisch team van uitmuntende juristen voor u klaar teneinde u te adviseren inzake alle rechtsproblemen waarmee u kunt worden geconfronteerd, bijvoorbeeld:

 • ziekenhuiswetgeving
 • medische aansprakelijkheid
 • rechtsverhouding ziekenhuis – geneesheer – patiënt
 • arbeids- en sociaal recht
 • insolventie- en invorderingsrecht
 • overnames, acquisities en samenwerkingsverbanden
 • regelgeving economische non-profitsector

SPORTRECHT

De sportrechtadvocaat is op zijn minst een tienkamper: nationale en internationale structuren bedenken; reglementen opstellen; disciplinaire procedures uitwerken; contracten opstellen met sporters, clubs, federaties, ploegen, organisatoren, sponsors, media; intellectuele en persoonlijkheidsrechten beschermen; allerlei sportgeschillen en commerciële geschillen pleiten, meestal via arbitrage; zich verdiepen in de medische en psychologische context van de dopingproblematiek …

Net zoals voor sport zijn tactisch inzicht, grondige voorbereiding en concentratie vereist evenals zin voor fair play. Een boeiende uitdaging op een wereldwijd speelveld met miljoenen toeschouwers waar jaarlijks 600 miljard dollar in omgaat.
Met een stevige achtergrond in handels- en publiek recht adviseren wij diverse internationale sportfederaties en pleitte mr. Verbiest geruchtmakende dopingzaken voor het Tribunal Arbitral du Sport in Lausanne. Hij is lid van o.m. de antidopingcommissie van de UEFA en de commissie “Sport en Recht” van het Internationaal Olympisch Comité. Hij werkt mee aan het opstellen van de World Anti-Doping Code en de lijst van verboden middelen van het WADA.

STEDENBOUW EN MILIEURECHT

Deze rechtstak behoort tot het administratief recht. Wij helpen u met problemen met betrekking tot contacten met de bevoegde overheden, nazicht van vergunningen, procedures bij de administratieve rechtscolleges (Raad van State) …

STRAFRECHT

Strafrecht is pleiten! Uiteraard beschikt ons kantoor over gerenommeerde pleiters. De dossiers dienen grondig te warden geanalyseerd. Contacten met de cliënt, het parket en de onderzoeksrechters en een grondige studie van de feiten zijn van groot belang. Een gedetailleerde juridische ontleding van de betichtingen is essentieel. Ons kantoor is uw garantie!

SUCCESSIEPLANNING

Successieplanning houdt in dat men door kennis van legale technieken reeds tijdens het leven, doch “zonder zich uit te kleden alvorens slapen te gaan”, de fiscale druk bij het overlijden of ten gevolge van bedrijfsopvolging vermindert. Kennis inzake schenkingen, vennootschappen, erfenisrecht, fiscaliteit, samenlevingsvormen, familierecht en onroerend goed zijn vereist.

Raadpleeg ons in vertrouwen!

VERZEKERINGSRECHT EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Aansprakelijkheid. Ieder van ons krijgt ermee te maken, in het bouwrecht (aannemers – architecten), het verkeer, het medisch recht (dokters – ziekenhuizen – paramedici), andere dienstverstrekkende beroepen (advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants, dierenartsen e.a.), bedrijven en overheid. Diverse zware schadedossiers werden door ons team tot een goed einde gebracht.

Wij adviseren zowel bedrijven, overheid, particulieren als verzekeringsinstellingen. Aarzel niet ons te contacteren!